Đánh giáSơ lược

Kiếp trước trải qua cảnh nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều sống lại vào năm ba tuổi! Kiếp này, cô quyết định vào cung sớm để giải cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng không ngờ phụ thân lại là một bạo quân tàn nhẫn, không chỉ ép cô học lễ nghi, mà còn động cái là giết người… Sau này, Mặc Kiều Kiểu trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, còn kết nghĩa với con tin của nước địch. Bạo quân chỉ có thể hung dữ cảnh cáo: Cút hết cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch